Home

Sloveso haben cvičení

Sloveso haben je nepravidelným slovesem. To znamená, že při jeho časování dochází ke změně slovního základu, nikoli pouze ke změně koncovky a proto je důležité naučit se jej správně časovat ve všech osobách. V následujícím cvičení je vaším úkolem doplnit správný tvar slovesa haben do předepsaných vět Cílem tohoto cvičení je pomoci studentům osvojit, kdy se v němčině používá sein a kdy haben a procvičit si správné časování obou těchto nepravidelných sloves. Vaším úkolem je rozhodnout se, zda na vynechané místo ve větě patří sloveso sein anebo haben a také jej správně vyčasovat Časování slovesa - HABEN. Dosaďte do testu z němčiny správný tvar sloves HABEN. Úroveň: začátečník . Sloveso HABEN - mít. Ich habe (mám) Wir haben (máme) Du hast (máš) Ihr habt (máte) Er, Sie, Es hat (má) Sie haben (mají) Př: Mám knihu. -Ich habe ein buch. Ona má knihu. - Sie hat ein buch. My máme knihu. - Wir haben ein buch. Cvičení; Poslech v němčině. Testy; A0 - Starter; Test: HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomném čase. STARTER Vydáno dne 16.06.2018 . Vyzkoušejte si, jak umíte časovat slovesa HABEN a SEIN v přítomném čase

Haben - Německá cvičení

Použití sloves sein & haben - Německá cvičení

 1. Němčina lekce 10. Způsobové sloveso können. Němčina lekce 8. Předložky se 3. pádem. Němčina lekce 7. Způsobové sloveso müssen. Němčina lekce 6. Skloňování tázacích zájmen wer, was. Němčina lekce 5. Silné skoňování podstatných jmen v čísle jednotném: Němčina lekce 4. Časování slovesa haben v přítomném čase
 2. německé časování sloves: Vyhledávej podle písmena. Sometimes you don't know the correct spelling of the German verb conjugation you are looking for and therefore you can't find the German verb conjugation by typing it in the search field
 3. Slovesa plnovýznamová: Slovesa pomocná: Slovesa plnovýznamová jsou taková, která mají svůj samostatný význam - můžeme si představit, co vyjadřují (např. jíst, zpívat, tancovat, pomáhat apod.); dokážeme si představit, co se pod danou činností či dějem skrývá a jak děj/činnost vypadá.: Slovesa pomocná jsou taková, která se stávají plnovýznamovými až ve.
 4. Sloveso 'být' (cvičení) ELEMENTARY Vydáno dne 08.09.2006 Doplňování správného tvaru slovesa ‚TO BE' do vět. Je určeno začátečníkům, i když nad některými příklady se možná zamyslí i ti o něco pokročilejší
 5. ulého času perfektem
 6. Toto cvičení je především pro ty, kteří již zvládli všechny mluvnické kategorie sloves, tzn. pro žáky 8. a 9. ročníků , ale k opakování poslouží i středoškolákům. Spustit kvíz Zobrazit nejlepších 10 Začít od začátk

Časování slovesa - HABEN Základní test Testy NĚMECKY

5.1.1 Sloveso BÝT / 2 / 3 / 4 5.1.2 Sloveso BÝT - tvoř otázky ze zadaných slov (bez tázacích zájmen / 2 (s tázacími zájmeny) 5.1.3 Krátké odpovědi / Pokud chceme sloveso použít ve větě, musíme je časovat.Více na www.i-Lector.co Kontrolní cvičení: Osmý žák ve druhé řadě,moje první kniha, tisící návštěvník,přijdu třicátého ledna,Karel Čtvrtý,dopis je z 20. března/slovy/ Odpovězte: Wann sind Sie geboren?Der wie vielte ist heute?Den wie vielten haben wir morgen? Další cvičení : 2,3,4 lekce 2

Způsobové sloveso CAN, co vyjadřuje a jak se používá. Verze pro tisk. Komentáře k článku. Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek; Cvičení: Modální slovesa #1: 21: 55054 Jedná se o složený minulý čas, který je nejpožívanější pro vyjádření minulosti v němčině. Více na www.i-Lector.co

Sloveso sein v přítomném čase. Vyberte správný tvar slovesa sein - být v přítomném čase. Úroveň: začáteční A nezapomínejte si cvičně časovat nepravidelné sloveso haben. V učebnici na str.62/7 si vyzkoušíte obojí, jak časování sloves, tak správné tvary neurčitého členu ve 4. pádě. Cvičení si udělejte ústně celé, ale do sešitu vypište pouze jeden sloupeček dle výběru ( 5 libovolných vět) a pošlete mně ke kontrole

Časování slovesa HABEN -mít :: Němčina onlin

Online služba pro procvičování, rozšiřování znalostí a slovní zásoby cizích jazyků (především angličtiny). Zapomeňte na klasické a nudné šprtání slovíček Sloveso HABEN - mít Ich habe (mám) Wir haben (máme) Du hast (máš) Ihr habt (máte) Er, Sie, Es hat (má) Sie haben (mají) Př: Mám knihu. -Ich habe ein buch. Ona má knihu. - Sie hat ein buch. My máme knihu. - Wir haben ein buch strana 68 / cvičení 1c - Řekněte, jaký problém mají lidé na obrázku. Pracovní sešit strana 54 / cvičení 1 - Doplňte věty. Gramatika - sloveso haben, 4. pád podstatných jmen, zápor (opakování) Slovní zásoba - počítač, domácí zvířat

Test: HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomném čase - Mein Deutsc

Internetové stránky zaměřené na výuku českého jazyka, na kterých najdete zdarma vysvětlení gramatiky i různá cvičení s vysvětlením správných odpovědí. Dále na nich naleznete testy z české i světové literatury a do cvičení máš doplnit správné tvary sloves haben a sein. Kdy se v perfektu použije pomocné sloveso haben? A kdy sloveso sein? (Nevíš-li z hlavy, podívej se do výkladu a do učebnice.)--Chceš-li pomoci, doplň cvičení. Pokud to nebude úplně katastrofální, pomůžu ti s opravou Příprava do německého jazyka v termínu od 27. 5. do 3. 6. Dobrý den, opět zasílám přípravu do němčiny. Na začátek: zaslala jsem vám opět email s pozvánkou na videohovor, abychom zopakovali slovní zásobu z poslední lekce, prosím o hojnější účast, a abyste měli nachystané pracovní sešity, kde spolu projdeme veškerá cvičení, která byla zadána

Cvičení 1. Doplň věty správnými tvary sloves z rámečku. Vocabulary (Slovíčka) pomocné sloveso (haben, sein) + příčestí minulé er hat geantwortet / odpověděl, wir haben gebadet / koupali jsme se, ihr habt gespielt / hráli jste, sie haben gekocht / vařili, ich bin gereist / cestoval jsem, du bist gewandert /chodil jsi. Vazba haben + infinitiv s zu Vyjadřuje aktivní možnost, nutnost (původce děje má možnost, povinnost, něco vykonat). Např.: Wir haben noch viel zu lernen. - Musíme se ještě hodně učit. Vazba pflegen + infinitiv s zu Vyjadřuje opakování děje. Např.: Ich pflege spät schlafen zu gehen.. Ve čtvrtek 10.12. písemné opakování z LEKCE 6 - sloveso HABEN a 4. pád - neuričtý člen EIN a dále KEIN. 02.12.2020 AJ - 1.sk. Dnes v online hodině: procvičení předpřítomného času - uč.str. 23/4 - společně ústně, str. 23/5a, b - zápis vět do sešitu, dále SP 23/5c (vložit práci do zadání v Teams) a slovní zásoba. Kahoot - ještě jedno opakování L4 - důraz na sloveso haben; hodnotím nejlepší výsledky (přihlášení pod svým jménem, hrajte pouze 1x) 6.A 6.C. Slovíčka L5: tento týden se nauč poslední část slovíček (PS str. 47) Procvičovat můžeš na Quizlet zde1 a zde2!! Sloveso může být bez předpony, s předponou odlučitelnou, či neodlučitelnou, nebo částečně odlučitelnou. Plusquamperfektum se tvoří z pomocného slovesa haben nebo sein v préteritu + příčestí minulé. U sloves sein, haben a werden se převážně používá préteritum. Např.: Ich hatte gekauft. - Koupil jsem

Tedy - na druhém místě MUSÍ být vždy určité sloveso a nezapomeňte VŽDY na podmět. Toto povídání o Vašem domě a bytě (buďte kreativní) mi pošlete e-mailem písemně nejlépe přímo v těle dopisu nejpozději v úterý 7.4. 5. V prac. sešitě vyplňte cvičení 205-207/13, 16,17,18. 6 Podstatné jméno v hlavní větě rozhoduje o čísle a rodu vztažného zájmena, sloveso ve vedlejší větě rozhoduje o jeho pádu. Vztažná zájmena se mohou pojit s předložkami, jestliže to sloveso ve vedlejší větě vyžaduje. Vztažné věty je možné vsunout dovnitř věty hlavní, jestliže je z obou stran oddělíme čárkami Pozn.: Tvar bysme patří pouze do neformálních mluvených projevů, podoby *by jsme a *by jste, které se v praxi někdy objevují, jsou chybné (tzv. hyperkorektní).. Ve spojení se zvratným slovesem jsou ve 2. os. j. č. spisovné tvary: koupil by sis, umyl by ses. Tvary *koupil by jsi si a *umyl by jsi se jsou hyperkorektní (viz též Zvratná a nezvratná slovesa)

Pomocným slovesem může být sloveso haben (mít) nebo sein (být). Ve většině případů se používá sloveso haben. Pokud si nyní chcete procvičit tvoření perfekta v němčině, klikněte na následující odkaz a vypracujte si cvičení 5, 6, 7 a 8 Wie heißt das Mädchen, das wir getroffen haben. To je ta kniha, o které jsem ti vyprávěl Das ist das Buch, von dem (über das) ich dir erzählt habe. To je chlap, na kterého jsem čekala svůj celý život. Das ist der Mann, auf den ich mein ganzes Leben gewartet habe. To jsou spolužáci, s . Online Übungen

Slovesa haben + sein, slovosled v ozn. větě i v otázce. DOMA: 1) Písemně - str. 15 - vše. 2) Písemně - str. 142-147 / 1,3,4,5,8,9,12,16,17. 3) Promyslete si odpovědi ke cv. 147/18. 4) Začněte si procvičovat němčinu v e-learningu, který pro Vás byl vytvořen v LMS. Měli byste zvládnou pomocná (haben/sein), způsobová (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen). U slabých a silných sloves rozlišujeme slabé a silné časování, které je důležité zvláště při tvoření minulého času. Na této stránce se dozvíte, jaké základní gramatické časy němčina má a jak se tyto časy tvoří strana ñ ó / cvičení ð - Poslouchejte a označte věty true nebo false. Poslech opakujte dle potřeby. Pracovní sešit strana ñ ó / cvičení ñ - Podívejte se na obrázek a napište pravidla chování v parku. Použijte must / mustn´t. Kontrola strana 57 / cvičení 4 - poslech 2 T, 3 T, 4 F, 5 F, 6 F, 7 T, 8 T, 9 Skládá se z pomocného slovesa (haben, sein) a příčestí minulého. Př. sagen - sag-en. ich habe ge - sag -t, du hast ge-sag- t, er hat ge- sag- t, wir haben ge-sag -t, ihr habt gesagt, sie haben gesagt. Sloveso haben se časuje, příčestí minulé se nečasuje, je stále stejné a stojí až na konci věty zvratné sloveso (6). 1 Ich werde verrückt. Já se z toho zblázním. 2 Sie wird alt. Stárne. 3 Er wurde sehr krank. Vážně onemocněl. 4 Es wird regnen. Bude pršet. 5 Er wurde berühmt. Stal se slavným. 6 Er wurde sehr wütend. Velmi se rozčílil. Sloveso haben se může chovat jako plnovýznamové sloveso ve významu mít

Cvičení: grammatik-infinitivsatz-1.pdf (18,3 kB), grammatik-infinitivsatz-2.pdf (17,7 kB) Nezapomeňte, že infinitiv může být závisly na: - podstatném jméně (např. Ich habe Lust ins Kino zu gehen. Ich habe keine Angst Deutsch zu lernen.) - přídavném jméně (např. Es ist schön dich kennen zu lernen Dopňujte sloveso haben ve správném tvaru : 1. Ich..eine Katze. Vypracovaná cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 19. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte On-line cvičení k učebnici Direkt neu 1 Lektion 3 Vloženo dne 12. 11. 2020, autor Fričová Viktorie. Učivo. člen určitý a neurčitý, přivlastňovací zájmena, časování slovesa haben, tvoření vět se správným slovosledem, tvoření otázek, zápor

Rozsah kurzu Landi Němčina 11 - začátečníci . Kurz je určen pro úroveň úplný začátečník (žádná znalost) až po úroveň A1. Tento kurz je vhodný pro věčné/falešné začátečníky, pro seniory a pro děti od 9 let (ze začátku doporučená asistence rodičů) Pomocnésloveso mít-haben sloveso mít se časuje takéodlišně, mánepravidelné časování jednotnéč. množnéč. 1.os. ich habe 1.os. wirhaben 2.os. du hast 2.os. ihrhabt 3.os. er/sie/es hat 3.os. sie/Sie haben Němčina - Nepustilova metoda - Cvičení. Otto Hájek, Eva Šindelářová, Vladimír Nepustil. Výuka cizích jazyků. CD Cvičení je poslechovou verzí stejnojmenné učebnice určené úplným začátečníkům až mírně pokročilým (úroveň A0, A1, A2)

Němčina - testy - německý jazyk a německá gramatika pro samouky. Online testy Sloveso BÝT (tabulka) Dnes nabízíme začátečníkům přehlednou tabulku se všemi správnými tvary slovesa být. Tabulku si můžete vytisknout a vlepit nebo vložit do svého sešitu a v případě potřeby nahlédnout. Klikněte na obrázek a otevře se vám soubor PDF Materiál může sloužit jako příprava na maturitu, případně ke konverzačnímu cvičení, vhodné pro SŠ i druhý stupeň ZŠ. Autor materiálu: kisdobos, více zde. vložil: evca. 0. vloženo: 19.04.201

Préteritum sloves být a mít ( sein, haben ) Přítomný čas těchto sloves již známe, víme, proč jsou nazývána slovesa pomocná a dnes se naučíme jeden z minulých časů a to préteritum ( souminulý čas ). Je to snadné. Sloveso SEIN. Naučíme se tvar 1. osoby čísla jednotného a dále časujeme pomocí nám už známých koncove 13. Von der Hand m) in der Hand haben. 14. Im Bilde n) und Seele. 15. Alte Liebe o) Schmied. 16. Den Teufel p) verderben den Brei. 17. Eile q) aus dem Sinn. 18. Viele Köche r) an die Wand malen. 19. Jeder ist seines Glückes s) mit Weile. 20. Mit Leib t) in den Mund leben Na rozdíl od češtiny se vždy píšou s velkým počátečním písmenem a také musí stát se členem (určitým, neurčitým, výjimečně nulovým) či jiným determinátorem v podobě např. přivlastňovacího zájmena, ukazovacího zájmena nebo číslovky viz. kapitola Člen v němčině. Pády má němčina pouze čtyři: 1. pád - wer (kdo), was (co předponou se vkládá mezi předponu a sloveso a všechny tři části se píší dohromady. Er beginnt zu spielen. Začíná hrát. Er hört auf mitzuspielen. Přestane s námi hrát. souřadně spojených infinitivů se částice zu opakuje: und zu..singen. Začíná hrát a zpívat

Slovesa - Procvičování online - Umíme německ

NĚMECKÝ JAZYK 7. A, 7. B Hallo ! Viele Grůsse fůr dich :-))) 1. Opakování učiva z min. hodiny: Cvičení: Doplň sloveso haben ve správném tvaru do vět X vykání: Haben Sie Zucker? PS - str. 67/ cv. 10, 11 - doplň slovesa z rámečku, správně je vyčasuj V pracovním sešitě si cvičení vyplňujte samostatně, co nebudete vědět, nevadí. Na konci lekce vám pošlu řešení všech cvičení, abyste si je mohli zkontrolovat Wir haben sie nicht gesehen. Der Kurs findet heute nicht statt. Die Lösung ist nicht richtig. - často také záporka nicht stojí před předložkovými spojeními s funkcí příslovečného určení místa: Er fährt nicht in die Slowakei. - záporka nicht stojí před příslovečným určením způsobu: Er singt nicht sauber

CD Cvičení je poslechovou verzí stejnojmenné učebnice určené úplným začátečníkům až mírně pokročilým (úroveň A0, A1, A2). Obsahuje cvičení pro vytváření dynamických stereotypů. Cvičení jsou koncipována jako německo -český překlad praktických vět zaměřených na důkladné procvičení daného gramatického jevu. Na úvod se posluchači seznámí se. Online cvičení. Online cvičení vhodná na procvičení probírané látky: gramatika. Vzhledem k tomu, že nejde o cvičení přesně k učebnici, mohou se v nich objevit i neznámá slovíčka, se kterými se musí děti nějak poprat :- Sloveso haben tvoří perfektum pravidelně (gehabt) a pojí se s pomocným slovesem haben: Ich habe keine Zeit gehabt. - Neměl jsem čas. Pomocná slovesa sein a werden mají nepravidelné příčestí minulé - gewesen, geworden. V perfektu se pojí s pomocným slovesem sein Pošlete mi na každé sloveso jednu větu. Jakou? To nechám na vaší fantazii. Nejpozději do úterý 24.3. Protože je nutné umět správně časovat slovesa sein a haben, posílám vám malý testík. Zkuste si ho jednou a poté ještě jednou v pondělí ráno. Výsledky druhého pokusu vyfoťte a pošlete 2. Naučit časovat sloveso haben v préteritu podle cv. 2 d/str. 10 a zapsat 3. Cv. 3/str. 11 - napsat odpovědi na otázky, k tomu využít výrazy ve žlutém oválu. Odpovědi s těmito výrazy se naučit zpaměti. P. uč. Němečková: Přihlásit se do Office 365, zde do týmu třídy 9.třída NJ 2019/2020

sie/ Sie haben hatten 3. Ústně doplňte správné tvary préterita od sloves haben a sein. haben du hattest Sie er wir ich sie (Sg.) ihr es sie (Pl.) sein Sie waren sie (Pl.) er ich wir sie (Sg.) du ihr es 4. Toto cvičení si přepište do sešitu a doplňte do vět sloveso haben a sein v préteritu. Na řešení s Sloveso haben a sein Opravené cvičení jsem vám poslala jako odpověď vašeho mailu. Najdete tady časté chyby i příklad řešení. Časté chyby: Slovosled!! - pokud je na začátku věty am Montag (nebo něco jiného) slovosled se prohodí podrobně vysvětlíme ve škole - jde o sloveso haben a jeho použití s podstatným jménem, které musí být ve 4. p. Pokud v odpovědi použiji i jméno sestry či bratra, pak už nepoužívám žádný člen Toto cvičení napište do sešitu a jeho foto mi zašlete na mail. Zapamatujte si význam a časování slovesa möchten. Bezplatná služba od Googlu okamžitě překládá slova, věty a webové stránky mezi angličtinou a více než stovkou dalších jazyků

HABEN a SEIN v préteritu (minulém čase) - Mein Deutsc

Lernt die Wörter auf der Seite 59 im Kurzbuch (učte se slovíčka uč. 59) a projděte si také strany 60 a 61 v učebnici = 4.pády (M - einen/ den, Ž - eine/ die, S - ein/ das). Je zde také vyčasované sloveso MÍT = haben (opiště a naučte se časovat) Deutsch mit Max 2 Deutsch mit Max 1 Deutsch mit Max 2: Němčina S MODÁLNÍ SLOVESO MÖGEN - nepravidelné časování jako u všech modálních sloves - Sloveso mögen není snadné jednoduše přeložit jedním slovem, jak uvidíte na příkladech: Er mag später kommen. Možná přijde později. Weißt du, deine Eltern mögen recht haben. Víš co, tvoji rodiče mohou mít pravdu. Du magst warten, oder.

Umíme německy - Zábavné procvičování němčiny onlin

cvičení. Lekce č. 1. 1. Procvičování základních frází. Wie ist das richtig? Jak je to správně? A Woher kommst du? 1 Ich wohne in Wien. B Wie heißt du? 2 Danke, prima. C Was magst du? 3 Aus Deutschland. D Wo wohnst du? 4 Ich komme aus Tschechien. E Wie geht´s dir? 5 Norbert. Norbert Müx. F Woher kommen Sie, Frau Nowak? 6 Ich mag. ze cvičení v uč. str. 36/cv. 8a) jsme vybrali slovesa se 4. pádem. brauchen, möchten, haben . připsali jsme k tomu ještě jedno sloveso, a sice . finden. brauchen - potřebovat ich brauche ein Heft

Výukový portál [NJ] 2

9. sloveso möchte + sloveso v infinitivu, program a plány na víkend, přání 10. modální sloveso mögen, nulový člen, neurčité zájmeno kein, výslovnost německého E, pojmenování potravin a předmětů denní potřeby, oblíbené jídlo . 11 Slovesa pracovní list. Sloveso být - pracovní list. autor: Blanka Němcová. Spoj osobní zájmeno s jeho anglickým protějškem Do vět doplň správné tvary slovesa to be: I . fine Vy_32_inovace_112 Cvičení na frázová slovesa se slovesem GIVE, ve kterém budete mít za úkol do deseti vět doplnit správnou částici či předložku - určí zvratná slovesa (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). pomocné sloveso haben nebo sein ve tvaru Konjunktivu II + příčestí minulé slovesa.Celé paradigma se liší od. Ředitelka PhDr. Mgr. Martina Thumsová Telefon: +420 272 088 221 Mobil: +420 602 270 472 E-mail: skola@zsmendelova.cz Kontakty Škola: +420 272 088 211, +420 723 716 313 Družina: +420 272 088 290,+420 724 354 942 Jídelna: +420 272 088 227, +420 734 120 474 Právnická osoba (ředitelství): 600037509 ID schránky: 4pu22fh. Fakturační údaj zápor s kein t sloveso s 1. pádem: sein t slovesa se 4. pádem: suchen, haben, brauchen, finden t skloňování: člen určitý, neurčitý, záporný a přivlastňovací zájmena (1. a 4. pád) AUSSPRACHE (Seite 159) dlouhé a krátké přehlásky ä, ö, ü Fertigkeitentraining Tady si procvičíš své dovednosti Landeskunde und Projekt

Slovesa / Gramatika - deutsch

haben 1. ich habe wir haben 2. du hast ihr habt 3. er sie hat es sie haben Sie haben Význam a užití: mít, vlastnit Ich habe ein Auto. (Vlastním auto.) haben + infinitiv s zu = mít povinnost Ich habe viel zu tun. (Mám moc práce.) pomocné sloveso minulých časů Ich habe gefragt. Er hatte zuerst bezahlt Každé sloveso se skládá z kmene slovesa a gramatické koncovky. Mezi pomocná slovesa patří sein, haben a werden. Pomocná jsou pro jejich pomoc při tvorbě minulých budoucích časů, trpných rodů, konjunktivů a pod. Cvičení k vypracování. str. 73 cv. 22 zkuste doplnit sloveso fahren. str. 74 cv. 24 zkuste si pročíst a přiřadit obrázky. Pracovní sešit: str. 74 cv. 18 . str. 74 cv. 19 . str. 75 a 76 - opakovací test k poslední lekci, kromě cvičení 2 můžete zkusit všechna ostatní cvičení . Jetzt sind wir am Ende. Ich wünsche euch die schöne Sommerferien 2. Časovali jsme sloveso haben. Udělejte si cvičení v PS na s 26/1, Pokud je máte z loňského roku, tak si je znovu pročtěte, případně opravte chyby. 3. Do sešitu Deutsch si napište dnešní datum a napište jaké je dnes počasí. (es regnet-prší) 4

Slovesa způsobová a sloveso wissen v préteritu 2 Němčina. Doplňte do vět uvedená slovesa v préteritu. können - Ich besuche ihn nicht. Ich ihn nicht besuchen. dürfen - Die Kinder sehen nicht fern. Die Kinder nicht fernsehen. mögen - Sie mag die Suppe nicht Sloveso gehen vyčasovat do minulého času imperfecto: Sloveso essen vyčasovat do 2. budoucího času: Sloveso sprechen vyčasovat do 2. budoucího času: Sloveso leben vyčasovat do 2. budoucího času: Sloveso sein konjunktiv II: Sloveso sein konjunktiv II: Sloveso haben konjunktiv II: Sloveso machen konjunktiv II: Sloveso gehen konjunktiv I

Cvičení 1: Poskládejte z písmen (některá písmena chybí) školní předměty - velké písmeno - začátek slova a přeložte. Cvičení 2: Spojte otázku s odpovědí, aby to pasovalo. Cvičení 3: Doplňte sloveso FINDEN nebo HABEN, podle významu. Cvičení 4: Doplňte věty, dni v týdnu. (Dni v týdnu se pojí s předložkou AM. Použij výrazy ze cvičení v učebnici 51/6 a uprav si podle sebe. 49/7a) 50/7b) 5) Přeložte následující věty, překlad napište na počítači i a pošlete mi ho na adresu . klesova@zsholysov.cz . nejpozději do neděle 12.4.2020. Práci budu známkovat. 14-13=1 12-10=2 9-6=3 5-3=4 IŽ 14-12=1 11-9=2 8-5=3 4-2=

pozor na sloveso ! - ist = je (jednotné číslo) sind = jsou (množné číslo) Das sind die Eltern von Stefan und Martina. To jsou Štefanovi a Martiny rodiče. 3. PS 9 / 5 - procvič si použití tvarů sloves ist, sind. 4. Úkol k odevzdání - viz Teams . Macht' s gut! Bis Donnerstag Vícejazyčný online slovník. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak

CD Cvičení je poslechovou verzí stejnojmenné učebnice určené úplným začátečníkům až mírně pokročilým (úroveň A0, A1, A2). Obsahuje cvičení pro vytváření dynamických stereotypů. Cvičení jsou koncipována jako německo -český překlad praktických vět zaměřených na důkladné procvičení daného gramatick Gramatika německého jazyka klara tsche Haben, sein a infinitiv s zu Konstrukce s zu a um zu Konstrukce s statt zu a ohne zu Sloveso scheinen SLOVESA Cviení Pomocná slovesa Dopl te tvary slovesa haben: 1. _____ Sie gute Kontakte zu den deutschen Firmen? 2. Wir _____ viele Freunde. 3. Wien _____viele Theater Procvičuj časování sloves a sloveso haben - využij odkazy níže Uč. 52 / 11 - již znáš ze školy, dělali jsme společně, vypracuj do sešitu Deutsch Uč. 55 / 1

Portaro - Webový katalog knihovny. Berglová, Eva; Formánková, Eva; Mašek, Mirosla haben - mať . ich habe (mám) wir haben (máme) du hast (máš) ihr habt (máte) er, sie, es hat (má) sie/ Sie haben (majú) Na precvičenie si vypracujte nasledujúce cvičenia: (pod cvičeniami sú uvedené správne riešenia, pozrite si ich až keď sami vypracujete úlohy) vyčasujte tieto slovesá Pomocné sloveso dáváme v případě, že významové sloveso vyjadřuje pohyb nebo změnu stavu, v ostatních případech používáme sloveso haben. U slabých sloves bude mít příčestí slovesa předponu ge-a koncovku -t. (lernen > gelernt, machen > gemacht) Wir lernen Deutsch. -> Wir haben Deutsch gelernt. (Učili jsme se německy. Myslím si, že cvičení jsou natolik jednoduchá, že je každý z vás lehce zvládne. Proto již ruším výuku na zoomu, ale kdyby někdo z vás se chtěl ještě online procvičit, klidně mi napište, ráda si na vás udělám čas. Kdo jste mi ještě nezaslali všechna vypracovaná cvičení, máte nyní příležitost Plusquamperfektum: pomocné sloveso haben v préteritu + příčestí minulé: ich hatte gedurft, gekonnt, gemocht, gemusst, gewollt, gesollt, gewusst. Ve spojení s významovým slovesem se v perfektu a plusquamperfektu užívá infinitiv: Ich habe kommen können Slovesá (verbá) sú v poradí piatym slovným druhom a určite sa nám na prvý.

 • Jsem empatik.
 • Kurz mozaiky praha.
 • Ramínko k vanové baterii.
 • Alexa chung.
 • Žolíky zavření z ruky.
 • Phineas a ferb take two with phineas and ferb.
 • Hodinky daniel wellington.
 • Ios 11 supported devices.
 • Office apache free.
 • Obor podnikání firmy.
 • Tipsport vegas jak vyhrat.
 • Magistrát města ostravy úřední hodiny.
 • Placenta praevia a hospitalizace.
 • Jednoduché účesy z dlouhých vlasů.
 • Pronájem garsonky brno bez realitky.
 • Průměrný invalidní důchod.
 • Žížaly liberec.
 • Plast turnov.
 • Batátové pyré s masem.
 • Sebelaska a vztahy.
 • Informační technologie střední škola brno.
 • Háčkované deky návod.
 • Chladící dodávka.
 • Rybářský vlasec heureka.
 • Zahrivaji se brzdy.
 • Bppv vertigo.
 • Němčina pády cvičení.
 • Hra o trůny mapa království.
 • Žlutá kůže na rukou.
 • Mamaaja vaha a vyska.
 • Dean o'gorman supernatural.
 • Montáž nábytkových pantů.
 • Antares database.
 • Net use delete.
 • Pivovarské kvasnice diskuze.
 • Kurzy pro zdravotní sestry brno.
 • Včetně co to znamená.
 • Avicii without you akordy.
 • Posilovna pro fotbalisty.
 • Válečné strategie online.
 • Laminitida léčba.