Home

Doplňování ě je pracovní list

Doplňování ě/je ve větách 3 . 16 úloh | Typ cvičení Doplňovačka | Obtížnost 5. třída ZŠ, 6. třída ZŠ, 7. třída ZŠ, 8. třída ZŠ. Cvičení na pravopis ě/je je dalším z našich cílených pravopisných cvičení, díky kterým se můžete připravit na školní diktát. Tato doplňovačka není příliš obtížná. Při skloňování zájmena já píšeme mě ve 2. a 4. pádě, mně ve 3. a 6. pádě. Jako pomocníka pro rychlé určení si můžeme vzít Vaška. Místo slova mě/mně dáme do věty Vaška a podle počtu slabik v jeho jménu snadno poznáme, zda máme psát mě, nebo mně doplňování skupin bě, pě, vě, mě Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno. Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Pracovní listy na téma 28.října. Kam dále pro inspiraci. Pokud mají vaše děti rády ilustrace od Venduly Hegerové známé z dětských knih nebo časopisu Puntík, určitě zavítejte do jejího obchůdku.Každý den teď zveřejňuje pracovní listy a šablony ke stažení zdarma 2 3 . Porovnej pomocí znamínek <, >, nebo = velikosti vykonané práce. Napiš také pro č. Zvedal krabici o hmotnosti 5 kg. Zvedal krabici o hmotnosti 3 kg

Naučte se v diktátu doplňovat ě/je do vět 3 (16 úloh

Pracovní list procvičuje pravopisné jevy psaní u/ú/ů, přípony -icí/-ící, psaní zdvojených souhlásek, tvary zájmen, psaní ě/je po souhláskách b, p, v a ě/ně po m. List sestává ze čtyř úkolů na doplňování vynechaných písmen. Učitel rozhodne, zda žák využije PČP, popř. internet Pracovní list je určen žákům 4. ročníku, ale může být zařazen i do nižších ročníků běžné základní školy. Zábavnou formou žáci procvičují a rozvíjejí učivo. Vhodné zařadit na konec probíraného učiva

Pracovní list bude použit k samostatné práci žáků po předchozím motivačním výkladu učitele. Slouží k ověření vědomostí žáků při probíraní učiva o stavbě slova -předpony a psaní ě , je ve slovním kořenu. Zadání jednotlivých úkolů je uvedeno vždy v jejich záhlaví. Druh učebního materiálu Pracovní list Pracovní list - pravopis bě/bje, vě/vje, pě a mě/mně 1. Doplňte ě/je, mě/mně a odůvodněte Krevní ob__h, kovová p__tikoruna, mladý b__žec, svatá trp__livost, šikovný p__stitel, falešný zp__v, ob___dnal ob__d v restauraci, p__kný den, doručená ob__dnávka, ob__ti války, znám__jší pověst. 2. Doplňte ě nebo je,n Baněk je celkem 12 a obsahují písmena: H, h, V, v, Ě, ě (háčky jsou nenápadné, aby menší děti nemátly), Z, z, D, d, A, a. Rychlíci (nebo jako domácí úkol) můžou zkusit z písmen poskládat jméno stromečku: Hvězda, které napíšou pod obrázek. Další úkol (úkol navíc) je dokreslit kolem stromečku dárky Pracovní list 1 - dum; Pravoxeso - Pravopisně; Přiřaď správný slovní druh - Umíme česky; Rozřazování - Umíme česky; Ve větách - Brumlík; Různá cvičení - Kaminet; Předpony a předložky-ě- nebo -je- - Diktáty-ě- nebo -je- - Diktáty-ě- nebo -je- - Pravopisně; bě - bje - Pravopisn

Pravopisné jevy z celé látky základní a střední školy: vyjmenovaná slova i/y, koncovky -y/-i, velká písmena, s/z, mě/mně, skloňování a časování a další Pracovní list: Vodík 1. V periodické soustav ě prvk ů vyhledej informace o vodíku: dvouatomové molekuly - je nekov - ve sm ěsi se vzduchem nereaguje - tvo ří t říatomové molekuly - vytvá ří kationty H + - přepravuje se v červen ě ozna čených tlakových lahvích - je leh čí než vzduch

Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Očekávaný výstup: Procvičování, doplňování správných slovesných předpon podle smyslu Cílová skupina: Žáci 7. ročníku ZŠ Poznámka: Pracovní list rozešle učitel do složek žáků na PC. Hotový dokument může být zkontrolován společně (správné řešení je promítnut použití: pravopis ě/je, pravopisné rozcvičky, cvičení k přepisu OBSAH MATERIÁLU: ·10 testů po 10 slovních spojeních (pě, vě, vje, bě, bje) ·kontrola práce forma: pravopisný test, mluvnická rozcvička k zobrazení na interaktivní tabuli nebo PC •žáci na mazací tabulku zapisují správné odpovědi. •lze využít jako cvičení k přepisu do sešitu •slovní. Psaní -ě-/-je-, -mě-/-mně-Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti

Jednotlivé úkoly směřují především k podpoře čtenářství a k rozvoji pozitivní vazby na knihy, ale i k podpoře čtení s porozuměním a rozvoji slovní zásoby a jsou různého typu (dokreslování, doplňování, spojování, dopisování atd.) Každý pracovní list doplňuje na druhé straně metodika, legenda a další náměty Víte vy vůbec, kdo je můj nejlepší kamarád? Není to jen tak leckdo. Naši mi ho koupili k narozeninám. Kdo mohl tušit, že se z takového drobečka vyklube něco tak velikého? Žádný kluk z naší třídy nemá takového přítele jako já. Nikomu nikdo nenosí tašku a nechrání ho před jakýmkoliv nebezpečím tak jako můj Rex Atom - pracovní list Bohrův model atomu Jádro obsahuje kladně nabité protony. Kolem jádra jsou rozmístěny elektrony, které jsou uloženy ve vrstvách. Energie elektronů ve vrstvě je stejná, mění se pouze při přechodu z jedné vrstvy do druhé (stoupá nebo klesá) Pracovní list: Pascal V nádob ě tvaru válce je uzav řena kapalina pístem, jehož pr ůřez má obsah 25 cm 2. Jaký tlak vznikne v kapalin ě, jestliže na píst p ůsobí tlaková síla 30 N? 10. Píst má obsah 0,25 m 2. Jak velkou tlakovou silou p ůsobí kapalina na tento píst, je-li v kapalin ě tla

Psaní ě - Procvičování online - Umíme česk

Pracovní list - rčení Vysv ětli r čení (v četn ě ustálených p řirovnání) rčení vysv ětlení Má se h ůř než pes. má se moc špatn ě Je to tele nezkušený hlupá ček Má sílu za kon ě. má velikou sílu Mlátili prázdnou slámu. mluvili o ni čem Kápnul božskou. přiznal pravdu Je to k řeček chamtivec, šet říle Pro snadnou orientaci jsou pracovní listy i barevně sladěny s barvami lekcí v učebnici a v pracovním sešitě. Na přední straně pracovního listu si žáci vyzkoušejí zpřehlednit své znalosti formou doplňování přehledných tabulek učiva. Poslední strana pracovních listů je určena k sebehodnocení. Já a můj svět 1.

Pracovní list: Opakování: Sm ěsi, roztoky 1. Kterou metodu zvolíš pro odd ělení složek sm ěsí? Napiš typ sm ěsi. Kolik g cukru je t řeba k příprav ě 250 g jeho 15% ního roztoku? 20. Ur či složení roztoku chloridu sodného v jeho vodném roztoku, p řidáme-li k 75 g jeho 60% ního vodného. Prac.list na doplňování chybějících písmen do slov a jejich následný přepis Popis. Návod na výrobu Pracovní list pro počítání do 6. Porovnávání, počítání, určování počtu. 0 Kč. PODOBNÉ PRODUKTY psaní abeceda. velikost 20 x 13 cm - pro psaní běžným fixem (je lehce smazatelný), v kroužkové vazbě..

Písmeno Ě - skolakov

Ze slov sestav věty a sloveso to be dej do správného tvaru: not - at - be - home - you -.. school bag - be - red - her - not -.. be. Pracovní listy jsou uloženy ve formátu PDF vhodném pro tisk. PDF soubor se otevře po kliknutí na obrázek. Pracovní list č. 1 - počítání příkladů v oboru 0 až 20, doplňování částí příkladů, doplňování znamének v příkladech. Pracovní list č. 2 - doplňování pyramid v oboru 0 až 20 Vycházka do lesa Jedná se o pracovní list z českého jazyka s těmito úkoly: práce s textem, čtení, přepis, doplňování správných písmen (velká písmena, párové souhlásky, i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách, ě/je, vzory podstatných jmen, shoda [ K tomuto návodu pat ří pracovní list k procvi čování zm ěn formátu písma. Je napsaný celý jedním typem, velkostí, barvou a stylem písma. Tvým úkolem je zm ěnit vzhled p řiloženého dokumentu tak, aby formát a styl písma odpovídal přesn ě významu textu. Pr ůvodce zm ěnami formátu písma - pom ůcka a návod, jak. Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51

ZÁJMENA PRACOVNÍ LIST Č. 1 1. Opiš si do sešitu tvary zájmena JÁ. / Za (tím) naším domem je malá zahrádka. s naš___m přítelem, proti naš ___m zásadám, do naš___ ch tašek, před vaš___ zahradou, o vaš___ch známých, pro naš___ náladu, po naš___ krásné procházce, za naš___ stodolou, na naš___ cestu, o vaš___c Jeden pracovní list slouží k počátečnímu prověření probraného učiva 3. ročníku i pro žáky s SVPU. stáhnout soubor Operace s čísly v oboru do 100. Český jazyk - mluvnice 6. Pracovní list je určen pro zopakování druhů zájmen formou tabulky, ve které žáci mají za úkol vybarvit stejnou barvou stejný druh. 13 Formou doplňování, zaškrtávání, spojování, počítání a vybarvování si žáci upevní základní znalosti týkající se tohoto tématu. Pracovní list může nahradit výpisky do sešitu, důležité poznatky jsou v listu napsány tučně a výrazně. Na konci je správné řešení Pracovní listy pro ZŠ praktickou, 6. ročník. Materiál slouží k procvičování numerace do 10 000 po tisících, zápis čísla číslicí, doplnění číselné řady, porovnávání čísel, číslo před a za, rozklad čísel, sčítání a odčítání tisícovek, slovní úlohy, doplňování tabulek sčítání a odčítání. V sou časné dob ě máme na Zemi.. sv ětadílů a.. oceány. Nejv ětší a nejstarší z oceán ů je.. oceán. Důležitou dopravní spojnicí mezi Evropou a Amerikou je oceán.. Nejteplejším oceánem je.

Pracovní listy a jazykové hry ve výuce češtiny jsou vhodnou pomůckou pro procvičení a upevnění znalosti vyjmenovaných slov. Publikace je primárně určena pro použití při výuce ve třídě, avšak všechny pracovní listy a většinu her rovněž uplatníte při domácí přípravě Častá je nap ř. u obojživelných rostlin, kde se výrazn ě liší listy rostoucí pod hladinou a listy vy čnívající nad hladinu. Dělohy Zcela speciálním typem list ů jsou dělohy semenných rostlin = první listy vyr ůstající p ři klí čení rostliny ze semene, často obsahují zásobu živin pro první dny r ůstu Pracovní list číslo 3: Doplňování potravinové pyramidy _____ 43 Pracovní list číslo 4: Závěrečný test - téma JÍDLO_____ 44 . 3 Úvod Projekt HRAJ O ZEMI zpracovává celkem 10 témat, která se věnují životnímu prostředí. Výborně! Tohle řešení je nejlep. 4. Bu ňky ležící t ěsn ě vedle sebe jsou typické pro tká ň: krycí (výstelkovou) 5. Vypln ění prostoru mezi bu ňkami a orgány a zpevn ění t ěla je funkcí tkán ě: pojivové 6. Pevná a pružná tká ň je: chrupavka Uve ď p říklad, kde se v těle nachází. konce žeber, klouby kon četin, meziobratlové ploténky 7

Pracovní listy pro děti - PDF ke stažení - Maxíkova kuchyňk

 1. _____________________________________________________________________________________________________________________
 2. POPIS AKTIVITY: Materiál obsahuje 4 oboustranné pracovní listy (zdvojené souhlásky n/nn, z/zz, d/dd, j/jj) Součástí souboru je i návrh správného řešení. Každý pracovní list je zaměřen na jednu souhlásku. Každý pracovní list obsahuje 4 cvičení: třídění slov podle toho, zda obsahují nebo obsahují zdvojenou souhlásku přiřazení slov ke správné souhlásce, např.
 3. erálních látek 10. 97 % vodstva tvo ří vod
 4. Stáhnout Version Stáhnout 155 Velikost souboru 68.51 KB File Count 1 Datum vytvoření 24. 11. 2019 Poslední úprava 24. 11. 2019 Přísloví - pracovní list (PDF

Pracovní listy pro žáky Jména: Datum: Třída: Pracovní list č. 1: Výskyt kovů v přírodě 1. Pod obrázky minerálů či nerostů doplňte chybějící názvy a vzorce z níže uvedené tabulky a) název minerálu/nerostu b) vzorec tohoto minerálu/nerostu c) kov, který je v minerálu/nerostu obsažen minerály/nerosty Pracovní listy jsou uloženy ve formátu PDF vhodném pro tisk. PDF soubor se otevře po kliknutí na obrázek. Pracovní list č. 1 - počítání příkladů v oboru 0 až 10, doplňování částí příkladů, doplňování znamének v příkladech. Pracovní list č. 2 - doplňování pyramid v oboru 0 až 10 Pracovní list: Sm ěsi 1 1. Následující sm ěsi rozd ěl v tabulce na stejnorodé a r ůznorodé, u stejnorodých napiš skupenství, u různorodých druh sm ěsi: sm ěs R/S skupenství/ druh sm ěsi sm ěs R/S skupenství/druh sm ěsi cigaretový dým turecká káva zeleninová polévka bronz překapávaná káva sůl ve vod ě český jazyk - pracovní list (doplňování koncovek příd. a podst. jmen - 1 cvičení povinné, 2. dobrovolně. AJ (pol. pí uč. Pokorné) - prac. sešit str. 52 cv. 2 . Střeca 28. 5. matematika - str. 37 cv. 7 b,c. český jazyk - pracovní list (převeď věty do přímé řeči) AJ (pol. pí uč

• realista - je t řeba potrestat N ěmecko, ale ne p říliš tvrd ě. Tak, aby to v N ěmcích nevyvolalo touhu po odplat ě • Británii nejvíce zajímaly otázky ohledn ě n ěmeckého námo řnictva, kolonií a obchodu ÚLOHA 3: Práce ve skupinách Pracovní list Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzd lávání - druhý stupeň Typická věková skupina 13 - 14 let / 9. roník Období tvorby DUM 4/2013 . A A P O T Ě Š Ě N Í C Ž O K K S T A V E N Í K U L E V L. PRACOVNÍ DOBA MI ODCHODEM ZE ŠKOLY NEKONČÍ . Bezva škola je nejen internetový obchod s bezvadnými produkty, ale také zároveň jedním z mých splněných snů. Jsem mladá a do práce zapálená učitelka. Pracovní doba mi nekončí odchodem ze školy, ale pokračuje tvorbou produktů, které se dají použít ve výuce (1. Pracovní list - Ryby 1. Pohyb ryby zajiš ťují krom ě svalové soustavy ploutve. Jak se nazývají? 2. Vypiš, které z ploutví jsou párové a které nepárové Diktáty a pravopisná cvičení. Více než 330 diktátů a pravopisných cvičení s okamžitým vyhodnocením a možností uložení výsledků do pdf

DUMY.CZ Materiál Procvičování pravopisu - pracovní list

PRACOVNÍ LISTY K NÁCVIKU POROZUM ĚNÍ ČTENÉMU TEXTU List číslo: 29 Rozhodni, co je pravda: ryba se učí kapr je balón kluk skáče peče zelená koza žába je mečí černá letí visí čáp prádlo povídá sportuje teče pes řeka doga je hoří holka povídá je bílo vítr v noci fouká je tma si hraje pije opice řízek se. Pracovní náplň. doplňování zboží Toto je nabídka práce na pozici Doplňování zboží - Mělník. Hledáte-li zaměstnání v podobném pracovním oboru nebo hledáte-li nabídku práce ve městě Mělník můžete pokračovat hledáním práce v dané kategorii nebo si vybrat z aktuální nabídky práce.. Mluvící zví řata - Pracovní list Ond řej Sekora 25. zá ří 1899 - 4. července 1967 Ond řej Sekora byl český spisovatel, noviná ř, kreslí ř a ilustrátor. Narodil se v Brn ě-Králov ě Poli. Psal a ilustroval knížky hlavn ě pro d ěti. Jeho velkým koní čkem byla entomologie (nauka o broucích) Práce: Doplňování automatů Vyhledávejte mezi 144.000+ volných pracovních míst v České republice a v zahraničí. Snadno & Zdarma Odběr novinek Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Nejlepší zaměstnavatelé Práce: Doplňování automatů - získat snadno a rychle Doplňování do otázek. Pracovní list 21 Aktivita: Procviþení neuritých a záporných zájmen. Pracovní list 22 Str. 27/Komiks Aktivity: Tento pracovní list obsahuje text komiksu dělený podle jednotlivých obrázků, který lze pouţít několika způsoby: a) Rozstříhat (bez levého sloupce)

Pracovní náplň - komunikovat se zákazníky - markovat zboží - doplňování zboží. Poznámka. Pro dlouhodobou spolupráci hledáme brigádníky na pozici - doplňování Trutnov. Nástup možný IHNED, můžete chodit 3×-7× týdně, Vše záleží na Vašich časových možnostech. Směny: ranní - odpolední. Odpovědět na inzerá Pracovní list Prezentace Test Gramatika Souvislý text Délka použití: 15 minut Anotace: Žáci pracují dle zadání u jednotlivých cvi čení. V záv ěru je řešení každého cvi čení. Zdroje: Heute haben wir Deutsch - učebnice n ěmčiny pro základní školy, Agentura JIRCO Datum vytvo ření: 7.6.201 Občas se objeví pracovní list na 2 strany - například při skládání puzzle, kdy na jedné straně najdete dílky k vystřižení a na druhé straně text se zadáním a obrysem, kam části vlepovat. Autorka vytvořila celkem 57 listů na téma Vesmír, což je úctyhodný počet Pro studenty - DOPLŇOVÁNÍ HLÁSEK A OPRAVA CHYB. 26 - Pravopis - dlouhé a krátké samohlásky. pracovní list. 27 - Pravopis spříbuzněných slov. pracovní list. 28 - Dělení vět - tvorba vět III. pracovní list. 29 - Pravopis - podstatná jména. pracovní list. 30 - Foneticky podobně znějící zájmena a předložky Projekt Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008 je spolufinancován z Evroého sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Pracovní list

Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění. VY_12_INOVACE_ČSV 6.042: 1. - 2. Žák se naučí základní znalosti o domácích zvířatech, pracovat s textem a informacemi. Pracovní listy k procvičování znalostí o domácích zvířatech. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí učivo o přežvýkavcích. Obsahuje křížovku a text na doplňování základních informací o přežvýkavcích. Pracovní list je součástí prezentace pro žáky, ve které se dozvědí základní informace o přežvýkavcích Pracovní listy procvičují především porozumění textu, vedou k řešení problémových situací, logické úvaze, fonologickému uvědomění. Cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti, tvořivosti. Děti zároveň procvičí psaní. Většina listů je vhodná až po zvládnutí všech psacích písmen. Namaluj podle textu (25 kB, doc • Pro žáky je připraven pracovní list o 2 stranách formátu A4. • matematika - počítání se šifrou, sčítání a odčítání do 20 • český jazyk - doplňování písmen do názvu povolání, zapsání slova k obrázku • prvouka - povolání a potřeb

VY_32_INOVACE_5_3 Český jazyk pro 5

Vypo čítej jaká je vzdálenost mezi m ěsty A a B ve skute čnosti. 3.Ur či, jakou vzdálenost v cm mají na map ě v měřítku 1 : 200 000 dvou míst, jejichž skute čná vzdušná vzdálenost je 250 km. 4. Ur či m ěřítko mapy, jestliže vzdálenost dvou míst na této map ě je 8 cm a víš, že ve skute čnosti je vzdálenost 20 km čas je čtení v ěnován pravideln ě a s dostate čnou frekvencí. 3. Před čítání: Žák ům se ve škole často p řed čítá i tehdy, když už sami um ějí číst. 4. Dostupnost knih a text ů: Prost ředí je napln ěné r ůznorodými knihami a texty, které jsou snadno dostupné (v četn ě jednoduchého výp ůjčního systému. Je me zdravě. Je te opatrně, je náledí. Vyře te tento problém. Sle te opatrně dolů. Nechlu te se cizím peřím. Ulo me si boty do botníku. Poj te s námi. Přij včas domů. Sně te svačinu. Vra me to zpět. Ukli te si všechny hračky. Cho te vlevo Řeknou-li angličané Big Ben, myslí buď hodinovou věž, jež je součástí budovy Westminsterského paláce na břehu řeky Temže v Londýně, nebo častěji jen její Velký zvon, který je dnes třetím nejtěžším zvonem ve velké británii. Věž bychom našli v severovýchodní části paláce, ve kterém zasedá britský parlament Anotace Pracovní list s názvem Koloběh vody může být použit samostatně či lépe společně se stejnojmennou prezentací. Formou doplňování, hraní se slovy a popisem obrázků si žáci upevní základn í znalosti týkající se tohoto tématu. Pro usnadnění jsou v pracovním listu použity stejn

Pracovní listy na geometrii - RV

Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí učivo o kočkovitých šelmách. Obsahuje křížovku a text na doplňování základních informací o kočkovitých šelmách. Pracovní list je součástí prezentace pro žáky, ve které se dozvědí základní informace o kočkovitých šelmách Zvuk dud je mečivý a na přední píšťale hrají české dudy pouze na 8 tónů. Tzv. huk neboli bordun jsou další zadní píšťaly. U většiny u nás známých typů dud vytváří tóny vzduch vháněný do píšťal právě z měchu. Protože do měchu je třeba průběžně pumpovat nový vzduch, využívá dudák buď takzvan

Snažíme se, aby každý pracovní list byl uveřejněn ve verzi pro barevnou i černobílou tiskárnu. Nenechte se zmást, přestože některé pracovní listy vypadají velmi podobně, každý je jiný nebo v jiné úrovni obtížnosti. Vedlejším cílem je totiž naučit děti také.. Požadované vzdělání Rovnoběžníky - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová únor - duben 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76

Psaní -ě-, -je

4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

Pracovní list 4A 1. Proč je období 17. a 18. st. v Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce Kapitola XXXVI. Já ani se na to dívati ani bolesti srdce déle snášeti nemoha, prchl jsem, na poušť někam aneb raději, kdyby možné bylo, z světa ven utéci chtěje Pracovní listy ke stažení (Severočeské muzeum v Liberci) EXPONÁT MĚSÍCE KÁVOVÝ SERVIS součást setu Lilia, Studio Vjemy, Design 2012-201

DUMY.CZ Materiál Pravopis - další pravopisné jevy - P

Pracovní list 4 Literatura: 1. V rámci opakování do vět doplň následující výrazy - můžeš je různě skloňovat (kronika, lyrika, povídka, bajka, pověst, epika, drama, próza, poezie, balada, personifikace): Text, který je psán ve verších a dělen na strofy, je _____ . Oproti tomu souvislý, plynulý tex Metodický list - anotace: Žáci prokazují své v ědomosti z u čiva pokožka, k ůže na lidském t ěle. Materiál navazuje na výkladovou část z této oblasti. Formou písemného opakování třídí a upev ňují si znalosti. Na posledních dvou snímcích jsou vyhotoveny pracovní listy, které žáci vypracují podle úvodních. Internetové stránky zaměřené na výuku českého jazyka, na kterých najdete zdarma vysvětlení gramatiky i různá cvičení s vysvětlením správných odpovědí. Dále na nich naleznete testy z české i světové literatury Děti natrhaly kytici po(m ě - mn ě)nek. Chceme si s Tebou promluvit soukro(m ě - mn ě). Je zdravé jíst st říd(m ě - mn ě). Tvá řili se taje(m ě - mn ě). Lesy se na obzoru zte(m ě - mn ě)li. Zřej(m ě - mn ě) to neud ělal úmysln ě. Ta(m ě - mn ě)jší krajina se nám zalíbila. Pracovní list Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Metodický list RČ. projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0530 Název materiálu: Tříd ění slabik, m ěkké, tvrdé, obojetné - pracovní list. Autor: Mgr. Ivana Baniunynsk

Měkké souhlásky - Digitální učební materiály RV

a jejich žáky je vhodným prostředkem ke studiu života v Československu ve druhé polovině 20. století. Pro lepší se-známení se s touto dobou a s obsahem výstavy vznikl pracovní list (ve dvou verzích - pro ZŠ a SŠ). Cílem tohoto inter Bezva škola je nejen internetový obchod s bezvadnými produkty, ale také zároveň jedním z mých splněných snů. Jsem mladá a do práce zapálená učitelka. Pracovní doba mi nekončí odchodem ze školy, ale pokračuje tvorbou produktů, které se dají použít ve výuce (1.stupeň ZŠ) PRACOVNÍ LIST - JIŽNÍ AMERIKA řešení Tento pracovní list doplň po přečtení kapitoly v učebnici str. 65 - 69 a pošli do 4.5. na adresu nenahlova@zs-sever.cz Jižní Amerika je rozdělena na 3 regiony: hornaté Andské státy, Brazílii a její sousedy a země Jižního rohu ANADSKÉ STÁTY - tyto státy se zaměřují na pěstování kávy, cukrové třtiny a bavlny - Pracovní list dáme žákovi k prohlédnutí. Obrázky a zvýrazn ěné pojmy by mu m ěly pomoci lépe pochopit probírané téma. (I z tohoto d ůvodu je lepší, pokud žák není zatím příliš silný v češtin ě, za čít práci nejprve s karti čkami.) - Projdeme s žákem pracovní list

Vánoční pracovní list

PRACOVNÍ LIST 6.9. TŘÍDA 1. Doplň správně věty: Během vývoje se koním prodloužil krk, aby pohodlně dosáhli na zem a mohli spá-sat trávu, nohy se měnily tak, aby dovedly co nejrychleji běžet a unikly šelmám - postupně se proto váha přesunula na jediný prst chráněný KOPYTEM..... Soubor pracovních listů je určený pro žáky 1. až 3. tříd. Jednotlivé úkoly směřují především k podpoře čtenářství a k rozvoji pozitivní vazby na knihy, ale i k podpoře čtení s porozuměním a rozvoji slovní zásoby a jsou různého typu (dokreslování, doplňování, spojování, dopisování atd.) Každý pracovní list doplňuje na druhé straně metodika, legenda. Anotace Pracovní list je vytvořen k prezentaci Složení půdy. Pracovní list po vypln ění slouží jako zápis a žáci si je vlepí do sešitu. Sou části pracovního listu jsou i správné odpov ědí. Pracovní list je ur čen pro výuku ekologie 1. ro čníku st řední školy Kinetika chemických reakcí - didaktický materiál pro SŠ g Kroužek chemiků vyrazil na výlet. Večer si postavili stany a chystali oheň. Objevil se však malý problém, oheň se nechtěl rozhořet.Kupodivu s sebou jeden z chlapců vzal Pe-Po. Pe-Po se rozhořelo a poté i ohe.Veňčer klidně pokračoval u tepla ohn, ale najednou se Karel a Robert zaě ali dohadovat Software používaný pro statistické zpracování dat, který je v anglickém jazyce, a jeho spušt ění podporuje systém Windows. Charakteristické pro tento software jsou dv ě okna: • Okno 1. (Session) slouží k zobrazení výsledk ů v textovém formátu. • Okno 2. (Data) obsahuje tzv. pracovní list. Zde se vkládají data

4. ročník Čj - Procvičován

vedoucí prodejny potravin. Do prodejny potravin rádi přijmeme kolegu /kolegyni s praxí, či vyučením v oboru. Náplní práce je obsluha zákazníků, doplňování zboží, práce na PC, zástup vedoucího pracovníka.. 10. Ve které skupin ě látek jsou POUZE vzorce solí: a. CaF 2, CaCO 3, AlCl 3, CuSO 4 b. Ca(OH) 2, CaCO 4, KBr, SO 2 c. NaNO 3, KOH, KCl, Na 2SO 4 d. KNO 3, Fe 3O4, K 2CO 3, NaCl 11. Uve ďte názvy chemických látek ozna čených následujícími chemickými vzorci a rozd ělte je na: a) oxidy, b) hydroxidy, c) kyseliny, d) sol

Amerika ‐ Pracovní list: Regiony a města Severní Ameriky Úkol 1.: Tvorba podkladové mapy 1. Nakreslete hranice mezi státy ‐ tedy mezi Kanadou a USA a mezi USA a Mexikem ‐ Červená barva 2. Vybarvěte vodní plochy, ať se vám v mapě nepletou ‐ tedy Velká kanadská jezera ‐ Modrá barv PRACOVNÍ LIST - VÝPO Č Zadání: Ur čete tvar ohyb ové čáry pro danou konstrukci. Obrázek znázor dom ě. Strop ní deska je jednostrann přechodu do venkovního prostoru je vy přenáší ohybové momenty a posouvající síly čáry pro dva zat ěžovací stavy a) návrhov byl 610 mm na m 2. Young ův modul pružnosti pro beto 1) Vypl ňte název zam ěstnavatele uvedený nap ř. v živnostenském list ě, pop ř. ve výpisu ze živnostenského rejst říku, obchodním rejst říku nebo z řizovací listin ě, pop ř. jméno a p říjmení, je-li zam ěstnavatelem fyzická osoba podnikající pod svým jménem a p říjmením Fyzika. 7. 12. - 11. 12. 2020 V čase výuky podle rozvrhu je možné novou látku konzultovat (VI. A, VI. D) 1. hodina: Měření délky, jednotky délky, délková měřidla, učebnice str. 65 - 68 (opsat tabulku s jednotkami a odpověz na otázky str. 67/O 1, 2, 3, U1, 2) 2. hodina: Měříme délku s různou přesností, učebnice str. 68 - 71 (zápis do školního sešitu, O1/70, O2/70.

 • Uranus.
 • Meze integrálu.
 • Utulek vratimov.
 • Sportovní lékař praha 6.
 • Otevřené sklepy 4.5 2019.
 • Senior pas české budějovice.
 • Co je nejlepsi na vrasky kolem oci.
 • Bukové parkety prodej.
 • Popruh praktica.
 • Půdopokryvné rostliny sešlap.
 • Zrušení penzijního připojištění 2018.
 • Fotíme plesy.
 • Vnitřní horkost.
 • K čemu je komár.
 • Ford mustang ecoboost 2019.
 • Nejlepsi kombi do 150 tisíc.
 • Nebezpečí invazních druhů rostlin.
 • Hanákovy vložky.
 • Koliba u černého psa.
 • Výhybka popis.
 • Laminitida léčba.
 • Záchvat kašle v noci.
 • Lhář lhář zkouknito.
 • Bony a klid relax mp3.
 • Bon jovi biografie.
 • Program na pohyblivé obrázky.
 • Bio rozinky.
 • Poděkování za objednávku.
 • Ps vr v2 vs v1.
 • Hra pokemon karty.
 • Predvrtani do dreva.
 • Turbína letadla.
 • Lamelovy plot.
 • Sama doma.
 • Baterie do notebooku avacom.
 • Betonový u profil.
 • Samara kruh.
 • Kovová postel ikea.
 • Nejhorší aerolinie.
 • Sauna lipno.
 • Leuko stehy.