Home

Stavba slova les

Stavba slova a slova příbuzná Stavba slova a slova příbuzná Zapiš do tabulky slova podle rozdělení na předponu, kořen, příponu a koncovku. les, zálesák, prales, zalesněný, ohrada, přehrada, zahradník, stroj, strojník, ohlasy, věhlas, les zá les ák pra les za les něn ý o hrad a pře hrad a za hrad ní k stroj stroj. Podle podvzoru les se skloňují i další podstatná jména mužského neživotného rodu, poznáme je především právě podle té koncovky -A v 2. pádu jednotného čísla (například názvy měsíců v roce jako leden, únor, březen a další, nebo třeba původem starší slova jako jazyk, oběd, rybník aj.)

Stavba slova. Slovní KOŘEN je nejmenší část slov, kterou mají příbuzná slova společnou. Část slova, která stojí před kořenem, nazýváme PŘEDPONOVÁ ČÁST. Předponová část se může skládat z jedné nebo více předpon, ale ve slově taky nemusí být přítomná vůbec - koncovka - část slova, která se při ohýbání mění, nositelem mluvnických významů, jména v prvním pádě mají koncovku nulovou. P R O D A V A Č K A předpona kořen přípona koncovka - příponami tvoříme nová slova (les, lesík, lesní) - koncovkami tvary téhož slova (les, lesa, lesu, lesem, lesy Úvod » STAVBA SLOVA. STAVBA SLOVA. KOŘEN - je část slova, která je stejná u všech slov svým . významem příbuzných . PŘEDPONA - je ta část slova kořen + přípona les + ník kořen + koncovka.

Ve slovní čeledi jsou slova. základová - od nich jsou jiná slova odvozena (les - lesní, ledový - ledovec), utvořená - jsou výsledkem slovotvorby (deník od den, tykat od ty). Jak vzniká příbuzenství. Příbuzná slova se tvoří několika způsoby: odvozováním, skládáním, zkracováním Stavba slova Koncovka 1. lékař 0 2. lékař- e 3. lékař-i, lékař- ovi 4. lékař-e 5. lékař-i 6. lékař-i 7. lékař-em 1. os. nes - u 2.os. nes -eš 3. os. nes - e 1. os. předpona + kořen vý + let kořen +přípona les + ník kořen + přípona holub + ník předpona + kořen + přípona vy+ mysl + et předpona + kořen. stavba slova Stavební části slova - morfémy (nejmenší významové jednotky) kořen - nositel věcného významu, dále nečlenitelný, společný všem slovům příbuzným: např. les-ní, les-ík, lesn-ík pra-les,. Kořen slova. Nese základní význam slova. Je to společná část všech slov významově příbuzných (průlet, letiště, letadlo, zálet).; Je to jádro slova, na které se věší předpony a přípony, které zužují nebo upřesňují význam slova (hra, vý-hra, hra-vý, hra-čk-a, vy-hra-n-ý).; Na rozdíl od předpony, přípony a koncovky je přítomen v každém slově My se soustředíme na rozbor stavby slova. Stavba (struktura) slova. Slova rozdělujeme na. A) základová - od nich jsou jiná slova odvozena. K základovým slovům patří slova. kořenná: les (→ lesní), ty (→ tykat), led (→ ledový), slova odvozená, utvořená: lesní (→ lesník), ledový (→ ledovec

PPT - Anotace : stavba slova Autor : Mgr

Vzor hrad a podvzor les - Moje čeština - Čeština na

 1. Stavba slova: Žák: - rozpozná části slova - kořen, předponu a příponovou část - pomocí předpon a příponových částí tvoří slova odvozená od daného kořene - rozlišuje předpony a předložk
 2. Nikoliv vznik slova: Přdáním ke kořen slova les předponou pra-a příponou -ní. Nikoliv vznik slova: Přdáním ke kořen slova vězd příponou -ář nebo -ářka. UČ: str. 34 v. 11. Title: Tvoření slov a jejich stavba Author: Radka Čížkov
 3. STAVBA SLOV. SLOVA PŘÍBUZNÁ 13. list- Opakují- tvary téhož slova mohou mít koncovku pádovou nebo osobní. 14. list- Rozlišují pádovou koncovku. 15. a 16. list- Žáci si shrnou učivo. Klíčová slova: slova příbuzná les, od. tok, pří.
 4. VY_32_INOVACE_10_Stavba slova. Autor. Fulínová Šárka. FULÍNOVÁ Šárka. 2. základní škola Dobříš. STAVBA SLOVA. A PRAVOPIS. PŘÍBUZNÁ SLOVA. jsou slova se stejnou společnou částí, jsou si významově blízká. les / ík. za/ les /nit. les
 5. Příbuzná slova jsou tedy slova se stejným kořenem. les; pra- les; pra - les - ní; po-les-í; po-les-ný Všechna tato slova má společný prvek: les = kořen. Kořen je jakýsi prazáklad.----Z hlediska tvoření (odvozování) slov je kořen ta nejmenší část slova, která je již dále nedělitelná, má určitý význam
 6. Se stavbou slova se děti seznamují již ve 3.ročníku před probíráním vyjmenovaných slov, aby děti dokázaly rozlišit mezi tvary slova a slovy příbuznými
 7. Stavba slova Stavba slova. Reklama. Kořen slov příbuzných: Určování společného kořene slov příbuzných: Kořen slova: Určování kořenu slova ze zadaných slov: Slova příbuzná.

STAVBA SLOVA Stavební části slova - morfémy (nejmenší významové jednotky) kořen - nositel věcného významu, dále nedělitelný, společný všem slovům příbuzným: např. les-ník, les-ík, pra-les. Internetová školička - procvičování učiva 1. stupně ZŠ. HLÁSKOVOU STAVBU SLOVA SI MŮŽETE PROCVIČIT V TÉTO PREZENTACI. STAČÍ KLIKNOUT NA PASTELKU Skladba slova je úvodní látka tvarosloví, kterou by měl každý žák zvládnout. Občas ale není snadné rozeznat správně předpony, přípony, koncovky a kořeny. Vyberte ze seznamu možností kořen daného slova Stavba slova Stavební části slova - morfémy (nejmenší významové jednotky) • kořen - nositel věcného významu, dále nečlenitelný, společný všem slovům příbuzným - např. les-ní, les-ík, les-ník, pra-les, po-les-ný • předpona - stojí před kořenem nebo základovým slovem: např. při-nést, pře-krásn Slovo pralesní se sklonuje podle vzoru jarní,takže žádná jiná koncovka než í tam být nemůže.To znamená že oběvarianty jsou správně-aspon teda si já myslím.Pokud to děláte jako my na základce tak bych barevně si to označila takto: pra - předpona / les - kořen / ní - přípona a tu příponu bych označila až do konace slova čili -ní a to í bych ještě jednou.

Stavba slova - Pančelčin

hlásková stavba slova Všechny tyto pomůcky zakoupíte nyní levněji na www.lesynapadu.cz . Pěkný přehled a další informace najdete na webu Moje čeština STAVBA SLOVAMORFÉMY. Mgr. Michal Oblouk. KOŘEN. základní formální a významová část každého slova, někdy obměněná (noh. obměňuje význam slova. pra-les. na - zkratková slova: Čedok (Česká dopravní kancelář), divadlo Sema-for (Sedm Malých Forem), Béďa (Bedřich), Líba (Libuše) Stavba slova - slovo se člení na morfémy, což jsou nejmenší významové jednotky slova. kořen - je společný všem slovům příbuzným; les - lesník, lesní, lesnat vymyslete slovo příbuzné ke slovu HODINY, rodu mužského, vzoru muž, vymyslete slovo příbuzné slovu SVĚTLO, rodu ženského, vzoru žena, vymyslete slovo příbuzné ke slovu DÉŠŤ, rodu mužského, vzoru hrad, vymyslete slovo příbuzné ke slovu ZIMA, rodu mužského, vzoru hra Stavba slov 1 - úvod. Anotace . Prezentace k výkladu učiva o stavbě slov. Digitální výukový materiál aktivizuje žáka při výuce. Autor. Mgr. Miloslava Dvořáková. Jazyk. Český jazyk. Datum vytvoření . 15. 10. 2011. Očekávaný výstup. Žák rozlišuje ve slově kořen, část předponovou a příponovou. Stupeň a typ.

UČIVO ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ 25 13 Rozděl slova do tří skupin podle jejich hláskové stavby: ¯{¯, ¯8¯, ¯¯{¯. kruh, pes, krk, mrk, les, věk, chov, frk, brk, hněv, moc, sloup Pr acuj podobně i s následujícími slovy: rozděl je do skupin podle jejich hláskové stavby Tvoření slov jejich stavba Slova příbuzná - slova, která obsahují stejný kořen a souvisí se stejným les lesy 2. p. lesem lesy - les - kořen, přípona chybí koncovky se nachází hned za kořenem - v 1. a 4. p. slova les koncovka není . Zápis 4. 11. 2) Koncovky osobní tvar slova se mění při změně osoby a čísla. TVARY SLOVA: slovo v jiném pádě nebo čísle: SLOVA PŘÍBUZNÁ: slova, která mají stejný kořen, tvoří se pomocí předpon a přípon: LES: lesník: LES: v lese LES: lesy: LES. Výklad pro žáky 7. A a 7. B Dobrý den Kláro, základové slovo je slovo, ze kterého jsou pomocí přípon a předpon všechna ostatní slova odvozena. Je to tedy slovo, které se do slovní zásoby zřejmě dostalo jako první - například slovo les je základové slovo a od toho jsou odvozené prales, lesník, zálesák atd

18. Tvoření slov v češtině - Český jazy

Čeština - Přehledná Gramatika - Stavba Slova

Příbuzná slova - Rodicka

Stavba slova . Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je . Mgr. Michaela Vacková. Dostupné . na . www.zsamsslapy.wbs.c Tematický celek Stavba slova patří mezi nejobtížnější v jazykovém vyučování. Svědčí o tom časté dotazy učitelů na různých didaktických seminářích. Tato kapitola se pokouší přispět k odstranění nejistoty, jak správně přistupovat k tomuto tematickému celku

Stavba slov - Procvičování online - Umíme česk

Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů 30.11. a 1.12. 2020 VS po B + slova příbuzná. Procvičování řady vyjmenovaných slov, vyhledávání a přiřazování slov příbuzných.. Seznamování s tabulkou Rozlišujte:. Prohlédnout si rozdíly v psaní y, ý / i, í a zdůvodnit si proč. Uč. str. 33/ cv. 6 a 7- pouze ústně

Rozbor stavby slova - Rodicka

Šinrin-joku tvoří slova les a koupel a v roce 1982 se ho podle serveru Big Think chopilo dokonce tamní ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybářství. Dát si japonskou koupel v lese je přitom docela jednoduché, ačkoli to není totéž ani jako jogging, ani jako turistika Stavba slova- vyznačit kořen, předponu, příponovou část; Předpony x předložky; Předpony s-, z-Užij správně ve větách dvojice slov - např. směnit x změnit, zběh x sběh, zhlédl x shlédl; Předložky s/se, z/ ze; Homonyma; Najdi slovo základové - např. lesní - les; Slovní druhy; Větný vzore Jednalo se o malý les u vesnice Maulbach a o les zvaný Herrenwald, jej Z rozhovorů mezi účastníky blokády stále častěji zaznívaly slova jako vztek, Lidé vzájemně sdíleli své dovednosti, jako je stavba domů nebo lezení ve výškách,. tÝden 30. 11. - 4. 12. Úkoly na pÁtek : jČ - velkÝ modrÝ seŠit -dodĚlat tŘÍdĚnÍ slov / vyjmenovanÁ slova, slova pŘÍbuznÁ, slova s i / vl - donÉst hnĚdou sloŽku; hv - umĚt celou vÁnoČnÍ pÍsniČku; pŘ - dokonČit zÁpis v seŠitĚ; v pÁtek - moŽno dobrovolnĚ pŘinÉst obleČenÍ / Čert, andĚl/ - ČertovskÝ den - normÁlnĚ se uČÍme, s drobnÝmi tÉmatickÝmi Úkol Ce sont les plus beaux mots que j'aie jamais entendus. construction d'un mot stavba slova: couper: couper un mot et passer à la ligne rozdělit slovo a jít na další řádek: demander: demander la parole hlásit se o slovo: dire* sans mot dire beze slov(a), mlčky: manquer: Les mots me manquent

adového slova byla utvořena, např. mýt →mýdlo. Pojmenování: jednoslovná (les, malý)víceslovná: a) sousloví(lehká atletika, vysoká škola) b) frazeologismy(má zlaté ruce) Frazeologismy/frazémy = ustálená spojení slov s obrazným významem: a)nevětné frazémy:vlčí mák, zlatý déšť, bílá vrána, černá skříňka b)okřídlená slova:sisyfovská práce, Achillova. Přehrada Les Království, vodní nádrž, historická, stavba, budova, dům hrázného, turisté, turista, podzim, návštěvník. P201909280390701 28.09.201 -Stavba slova výprava (4)-Doplň slova stejného oboru (40)-Český Jazyk - Literatura (3)-Jaké je české nejdelší slovo? (164)-Kdyby, jaký je to slovní druh? (77)-Opačný význam slova nejoblíbenější (6)-Slova, konkrétní a abstraktní význam (21

Rozhledna Štátula | Lokality | Astronomické cestování

Koncovky přídavných jmen. Muži v hněvu Bolav zub je sice mal , ale bolest, kterou působí, je obrovská, řekl Mirek a přiložil si na tvář ledov obklad. V obličeji byl otekl už sedm den a začínal z toho být více než rozmrzel .A nejen on. Mirkov rodiče se při pohledu na syna trápili také. Protože byli velmi starostliv , snažili se zajistit Mirkovi odpovídajíc. Stavba hesla věcného slovníku: 1) heslové slovo - je vytištěno tučně ve fonetickém přepisu obvyklém pro nářeční texty. Nerealizována zůstává pouze asimilace znělosti párových souhlásek na konci slova, např. výskyď slova příbuzná ke slovu les, kořen, předpona, přípona (+ koncovka) - viz učebnice str. 15 - 17 19.9.2014: Práce s textem PS str. 5, cv 12 - větný vzore

Stavba slova - skolakov

Trojslabičná slova se hodí do daktylských veršů, zatímco slova dvou a čtyřslabičná lépe uplatníme v trochejích, popř. v jambech. Tím ovšem možnosti nekončí — připojením předložky můžeme i dvouslabičné slovo použít v daktylu anebo naopak trojslabičné slovo převést na dvě trochejské stopy Stavba slov - procvičování. Anotace . V pracovním listu žák hledá slova se stejným kořenem, slova příbuzná, označuje část předponovou a příponovou. Materiál slouží jako test nebo k procvičení učiva o stavbě slov. Možnost práce na ICT aktivizuje žáka. Autor. Mgr. Miloslava Dvořáková. Jazyk. Český jazyk. Datum. Zvířátka dědy Lesoně . Začali jsme pracovat v matematice s prostředím Děda Lesoň- s pomocí ikon zvířátek se budeme učit, si budovat představu o základních ekvivaletních úpravách rovnic:-) a hlavně nás to baví, i když mnozí to ještě nevědí:- Vyjmenovaná slova hrou - pracovní sešit pro 3. ročník . Cvičení vycházejí z moderních tendencí vývoje našeho školství - náročné učivo se procvičuje v zábavných úkolech, tajenkách, osmisměrkách, přesmyčkách, vykreslovacích obrázcích apod Kořen je část slova, která určuje věcný význam slova a je společnou částí slov příbuzných (převozník).; Jako rostlina neroste bez kořene, také slovo bez kořene neexistuje. Předpona je část slova, která stojí na začátku slova před kořenem a obměňuje jeho význam (převozník).; Přípona je část slova, která stojí za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a.

Oravský hrad v rannom opare | Tomáš Šereda

Stavba slova a pravopis. Stavba slova a pravopis; Zdvojené souhlásky; Psaní -n- a -nn-Psaní bě/bje, vě/vje, pě; Přípony -ský, -cký (-ští, -čtí) Psaní -mě-, -mně-Předpony s-, z- a vz- 1; Předpony s-, z- a vz- 2; Předpony s-, z- a vz- 3; Psaní i/y po obojetných souhláskách. Psaní i/y po obojetných souhláskách. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online DUM 13 Stavba slova Anotace Tabulka předponových částí, kořenů a příponových částí určená k rozstříhání a sestavování slov (m ožno laminovat) Autor Mgr. Barbora Kösslová Jazyk Český jazyk Očekávaný výstup Žák poskládá z předponových částí, kořenů a příponových částí co nejvíce slov. Speciální. Popisuje způsoby tvoření slov, slovotvornou stavbu slova a slovotvorné vztahy k jiným slovům. K tomu dochází následovně: Tvořením nových slov: derivace - odvozování pomocí afixů (předpon, přípon, koncovek): les - les-ní, pra-les, kompozice - skládání: velko-město, vysoko-školský Stavba slova, slova příbuzná (nadpis) Kořen. je společná část příbuzných slov a má věcný význam. let - letní. Některá slova mají jen kořen: les, let. Vedle kořene může mít slovo: část příponovou, která stojí vždy za kořenem let-iště. let-uška, příponovou část tvoří: přípona. a . koncovk

VETRA – úvod | Československý Dopravák

STAVBA SLOVA A PRAVOPIS - skoladomamil

2. Stavba slova 1. Doplňte vhodnou předponu. Řešení: odletět na dovolenou, přiletět ze zahraničí, doletět až do cíle; odložit schůzku, podložit si hlavu polštářkem, založit stránku v knize; přeskočit přes pařez, vyskočit do výšky, uskočit stranou S vtipem představuje základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy a techniky a láká k experimentování. Nachází se v historických budovách plzeňské Škodovky. Za proměnu starých továrních hal v moderní centrum vědy a techniky získala několik ocenění v soutěži Stavba roku Část mužských neživotných podstatných jmen, která se skloňují podle tvrdého vzoru hrad (podvzoru les), má v 6. p. j. č. koncovku ‑u, část má původní koncovku ‑ě(e), u některých pak lze užít koncovky obě, tj. ‑u/‑ě(e). SSJČ sice u řady slov v 6. p Moje čeština (čeština nemusí být nuda) - vyjmenovaná slova, test na vyjm.slova. PROCVIČUJ PŘEDPONY, STAVBA SLOVA (4.třída) Zopakuj si EKOSYSTÉM LES. Čítanka: str. 50 - 54 (příběh z Bible,židovský příběh * Odvozenost slova Odvozenost znamená, že nově utvořené slovo lze vyložit pomocí slova základového, a to jak po stránce výrazové (FORMA), tak po stránce významové (OBSAH). * ODVOZENOST SLOVA Z hlediska synchronního není možné vysvětlit jejich původ (formu a obsah) na základě příbuznosti s jiným slovem - slova.

Video: Jak poznat kořen slova? Odpovědi

stavba slova - Le-Sy nápad

Kořen slova. Nese základní význam slova. Je to společná část všech slov významově příbuzných (průlet, letiště, letadlo, zálet). Je to jádro slova, na které se věší předpony a přípony, které zužují nebo upřesňují význam slova (hra, vý-hra, hra-vý, hra-čk-a, vy-hra-n-ý) STAVBA SLOVA - PRACOVNÍ LIST KOŘEN: část slova, která se dále nedělí a nese jeho význam. Je to část slova společná všem slovům příbuzným. (Slova příbuzná jsou všechna slova odvozená z téhož kořenu. PŘEDPONA: stojí před kořenem slova, pomocí ní se vytváří nový tvar nebo význam slova

www.pripravy.estranky.cz - JAZYK ČESKÝ - HLÁSKOVÁ STAVBA SLOVA

1) přípona - učitelka a) telka b) itelk c) itelka 2) koncovka - učitelka a) a b) ka c) nemá koncovku 3) koncovka - zahradníkovi a) hrad b) ník c) ovi 4) přípona - letuška a) let b) ušk c) ka 5) kořen - výstavba a) vý b) stav c) ba 6) předpona - předměstí a) před b) měst c) í 7) koncovka - hradby a) hrad b) by c) y 8) koncovka - letadlo a) dlo b) o c) adlo 9) koncovka. -Stavba slova !!! - Vyjmenovaná slova po B b !!! Matematika -3. třída - Násobení a dělení 0 - 10. Prvouka- 3. třída - Krajina v okolí domova - Rostliny Odkaz k procvičování učiva - Les a Jarní rostliny. SLOVOTVORNÝ ROZBOR A STAVBA SLOVA (opakování pro DÚ) Slovotvorný rozbor stavba slova Odvozené slovo: pralesní Základové slovo prales Předpona Pra- Slovotvorný základ Prales- Kořen -les- Slovotvorný prostředek -n(í) Přípona -n- Koncovka. Přinášíme vám tipy na výlety po nejkrásnějších místech České republiky. Inspirujte se našimi průvodci zajímavými lokalitami v Čechách, na Moravě a Slezsku

Pozn.: Mluvnice uvádějí u slova manžel dubletní skloňování ve 4. a 7. p. mn. č., dubletní tvar je však i v 6. p. Anděl má podle mluvnic i PČP v množném čísle jen tvary podle vzoru pán, vlivem slova manžel pronikají do 4., 6. a 7. p STAVBA SLOVA │ význam slova │ │KONCOVKA - je ta část ohebného slova, která se v jeho různých│ │ kořen + přípona les + ník │. Téma Stavba slova Název výukového materiálu Stavba slova - prociv čování Identifikátor VY_32_INOVACE_01_STAVBA SLOVA_6_6.9. Klí čová slova Stavba slova, ko řen, p ředpona, p říponová část, koncovka Anotace Materiál je ur čen k procvi čení a zopakování u čiva o stavb ě slova Klíčová slova: druhy vět, slovní druhy, stavba slova. Zaměření: 2 - 3. třída ZŠ Autor sady: Mgr. Věra Vlková VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽEN Stavba slova a pravopis. Stavba slova a pravopis; Zdvojené souhlásky; Psaní -n- a -nn-Psaní bě/bje, vě/vje, pě rod mužský - pán, hrad (les / jazyk), muž, stroj, předseda, soudce

Anotace: písemná práce s kontrolou (diktát, tvary slov, slova příbuzná, stavba slova, předpony, předložky s-z, skupiny bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně, význam slov, slovní druhy) Čtvrtletní práce z jazyka českého les/íček zá/les/ák les/nick/á 2. Napiš 3 různé tvary slova - z r c a d l o: zrcadla, zrcadlu, zrcadlem. • Klíčová slova: atom, proton, protonová číslo, elektron, prvek, sloučenina, molekula. stavba atomu, molekula, sloučenina. Animace umožňují učiteli vést žáky kurčování složení molekuly. • Součástí prezentace jsou úkoly na vyhledávání prvků vtabulkách žáky a propojení těchto informací se znalostmi zfyziky Vyjmenovaná slova po p,s,v,z. Stavba slova - náročnější typy předpon (oddaný, rozzuřený) Adresa. Popis cesty . Vyprávění podle osnovy . Matematika . Geometrie. Písemné sčítání a odčítání do 10 000. Řešení slovních úloh s více neznámými. Písemné násobení jednociferným činitelem . Rýsování rovnoběžných.

1) Stavba slova - přečti si hnědý rámeček v učebnici na str. 20 (jsou to informace, které už znáte) 2) Zápis do sešitu: Stavba slova -kořen- společný všem příbuzným slovům, dále nečlenitelný (les) -předpona-stojí před kořenem nebo základ.slovem (prales) -přípona-stojí za kořenem nebo kmenem (les-ík Les - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů Zaregistrujte se. Témata. Témata Novinky. Slovíčka. Pexeso Poslech slovíček Překladatel Slova ve větách Slovíčka. Poslech s porozuměním. Gramatika. Diktáty Rozhodovačka Rozřazovačka Stavba vět Vpisován. Ptáci a jejich stavba t la Popis t la Ptáci jsou ~ivo ichové schopní létat. Obývají celou Zemi. Jsou vývojovým pokra ováním plaz o. Mají stálou Yízenou teplotu t la. Pe Yí, které jim umo ~ Huje létání, je poko ~kového p ovodu. K Yídla jsou charakteristickým znakem v aech pták o, i kdy ~ ne v aichni ptáci je doká ~o VY_12_INOVACE_2_1_11_VYJMENOVANÁ_SLOVA_PO_S.docx .docx 45,72 kB 0× VY_12_INOVACE_2_1_12_HADI_S.docx .docx 88,59 kB 0× VY_12_INOVACE_2_1_13_VYJMENOVANÁ_SLOVA_PO_V.docx .docx 49,28 kB 0× VY_12_INOVACE_2_1_14_HADI_V.docx .docx 87,89 kB 0× VY_12_INOVACE_2_1_15_VYJMENOVANÁ_SLOVA_PO_Z.docx.

Test - najdi kořen slova

let, výlet, úlet, dolet, průlet, letět, letadlo, letecký, letištěsypat, zásyp, posypat, sypání, zasypaný, vysypat, sypek, násy Pexeso Poslech slovíček Překladatel Přesouvání Slova ve větách Slovíčka: výběr z možností. Gramatika. Chat Diktáty Rozhodovačka Rozřazovačka Stavba vět Vpisován Zvířata: les. Překladatel: 2. úroveň. • výrazný architektonický prvek, stavba Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova vůle a diagnostika jejich závad, zdravá škola. Knihy Věže České republiky-- autor: Gejdoš Pavel 70T(155)-Slavkov, Ždánický les (cyklomapa SLOVOTVORNÝ ROZBOR A STAVBA SLOVA (opakování pro DÚ) Slovotvorný rozbor stavba slova Odvozené slovo: pralesní Základové slovo prales Předpona Pra- Slovotvorný základ Prales- Kořen -les- Slovotvorný prostředek -n(í) Přípona -n- Koncovka -í OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY 1) Odvozování = pomocí předpon a přípo Autoři: Mgr. Radmila Jonešová, Mgr. Ivana Zeifartová Šablona: 1.2 Sada: 1B Počet materiálů: 36 ; Počet stran celkem: 158 ; Anotace: Sada je zaměřená na různé dopravní prostředky, na poznávání dopravních značek, na dodržování dopravních předpisů, na popisu částí jízdního kola

Stavba slova - pralesn

Stavba slov - Stavba slov - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů. Abychom si uvědomili slabiky ve slově, stačí tedy slovo vyslovit nahlas a tlesknout na každou slabiku (př. koč-ka.. Komentáře ke slovu skladba. » přidat nový komentář. Zatím žádné komentáře. Nejhledanější slova. 1 5 As 62/2008 - 59 Pozemní komunikace: vlastnictví účelové komunikace Pro posouzení otázky, zda je účelová komunikace (§ 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) stavbou spojenou se zemí pevným základem, tj

hlásková stavba slova - Le-Sy nápad

- Žák vyhledá v textu klíová slova a informace. - Žák nakreslí a popíše obrázek. - Žák se seznámí s nejastějšími druhy hub. - Žák rozezná jedlou houbu od nejedlé a jedovaté houby. - Žák vyhledává houby v atlase hub. Jazykový cíl: - Žák dokáže pojmenovat, zapsat nová slova a spojuje je s obrázkem Úkoly od 2. 11. do 8. 11: Milé děti,tady máte učivo a úkoly na tento týden, které najdete i v Teams. Učivo budeme procvičovat také v online výuce, ofocené písemné úkoly mi pošlete v Teams do konce týdne ČJ - slova příbuzná, řady vyjmenovaných slov. Stavba slova. uč. str. 13 PS str. 12 - 13 a 21 - 22/4, 5, 6 Pravopisné pětiminutovky str. ZŠ Jihlava (Kollárova 30) se snaží připravit žáky pro život tak, aby byli úspěšní a samostatní. Ve všech učebnách probíhá vyučování podle učebnic MŠMT a naši učitelé využívají i pracovní sešity a další zajímavé materiály. Výchovně-vzdělávací proces MORFÉMOVÁ STAVBA SLOVA Morfémová stavba slova je rovněž výsledná podoba utvořeného slova, avšak nazíraná z hlediska počtu a druhu morfémů. MORFÉM = nejmenší stavební jednotka slova nesoucí nějaký význam. Existují ovšem pouze jako součást slov

Škola - Čeština - Způsoby tvoření slo

Význam slova (protikladná, souznačná, citově zabarvená, spisovná, nespisovná, významem nadřazená, podřazená, souřadná) Stavba slova - slova příbuzná (kořen, předpona, příponová část) Tvoření slov - souhláskové skupiny, zdvojené souhlásky; Přídavná jména tvořená příponou -ní, -ný (rostlinný Stavba slova - kořen - základ, význam slova, společný pro všechna příbuzná slova - předpona - před kořenem - přípona - za kořenem nebo kmenem - koncovka - část, která se mění při ohýbání (skloňování nebo časování) - kmen - část, která zbyde po oddělení koncovky, část, která se nemění při ohýbán STAVBA SLOVA například v ý c h o d n í. 1.najdu co nejvíc slov příbuzných : v ý c h o d Při spojení s předložkou vlastní ( na , do, pod) přebírá přízvuk předložka : les, v lese, do lesa . Předložka nevlastní ( mezi, kolem). 1. Užijte následující slova ve větách tak, aby byl zřetelný jejich významový rozdíl: a) letící, poletující, letový, polétavý, létající b) běžící, běžný, běhající, souběžný c) posedávající, sedící, sedací, sedávající, usedající, usedavý 2. V čem se liší slova ve dvojicích? Použijte je ve větách 2. Seřaď podle abecedy slova . Límec, stavba, zahrada, dům, plot, strom, zedník, koule, bábovka, les. 3. Opiš do sešitu větu: K naší babičce přiběhl zatoulaný pes, který neměl obojek ani psí známku. urči slovní druhy. urči mluvnické kategorie u sloves. urči mluvnické kategorie u podstatných jme

PPT - Vybrané slová po m PowerPoint Presentation, freeZáhrada rodiny Konárikových, Teplička / Váhom | Prírodnáčtenářské dílny - Hledat Googlem | čeština | PinterestPPT - Vybrané slová po B PowerPoint Presentation - ID:540277
 • 24print recenze.
 • Super saiyan god super saiyan.
 • Pedikura velkoobchod.
 • Pečené kuřecí paličky s brambory.
 • Octové mušky likvidace.
 • Load metallica album.
 • Logické otázky a odpovědi.
 • Curlingové koště.
 • Tukový polštář na břiše.
 • Galvanická žehlička kosmetika.
 • Magne b6 stress control.
 • Programy na streamování.
 • Tepelná kapacita kalorimetru jednotka.
 • Turmalín melounový.
 • Thomann čr.
 • Právní odvětví definice.
 • Prodám yamaha np 32.
 • Písemné sčítání a odčítání do 100 pracovní list.
 • Potápění malta.
 • Film uteč cz dabing.
 • Profesionální fotoaparáty nikon.
 • Martin solveig ft alma.
 • Krajinný celek.
 • Duální kamera do auta.
 • Plošinové střílečky.
 • Micro sd card corrupted fix.
 • Bary praha centrum.
 • Jedlé kvety kaufland.
 • Hledej slevu.
 • Nejlevnejsi mineralni koralky.
 • Vegas golden knights arena.
 • Tmavá krev před menstruací.
 • Minicross 125cc.
 • Potvrzení o svatbě pro zaměstnavatele.
 • Nové platové tabulky od 1.11. 2017.
 • Mudr markova.
 • Odlesnování amazonie.
 • Názvy klobouků.
 • Stadiony nhl.
 • Kanarske ostrovy jidlo.
 • Slovanská mytologie postavy.